Dzhaksybekov
Adilbek
Ryskeldinovich
Akim of Astana
Number of the Day
51414
students study in Astana Higher Education Institutions
105966
School study at Schools of Astana
24.11.2014—30.11.2014
25.11.2014—03.12.2014
19.11.2014 17:00
28.11.2014 13:00 |
25.11.2014—30.11.2014 |
30.11.2014 19:00 |
25.11.2014 20:30 |
15.11.2014—07.12.2014 |
29.11.2014 18:00 |
>