Dzhaksybekov
Adilbek
Ryskeldinovich
Akim of Astana
Number of the Day
51414
students study in Astana Higher Education Institutions
105966
School study at Schools of Astana
15.12.2014—21.12.2014
26.11.2014 17:00
16.05.2014 00:00
20.12.2014 19:00 |
21.12.2014—29.12.2014 |
19.12.2014 19:00 |
18.12.2014 19:00 |
18.12.2014 15:00 |
18.12.2014—22.12.2014 |
>