Dzhaksybekov
Adilbek
Ryskeldinovich
Akim of Astana
Number of the Day
51414
students study in Astana Higher Education Institutions
105966
School study at Schools of Astana
31.10.2014—02.11.2014
29.09.2014 19:00
11.09.2014 09:00
06.11.2014—07.11.2014 |
08.11.2014 12:00 |
07.11.2014 19:00 |
07.11.2014 18:00 |
06.11.2014 19:00 |
06.11.2014 19:00 |
>