Dzhaksybekov
Adilbek
Ryskeldinovich
Akim of Astana
Number of the Day
51414
students study in Astana Higher Education Institutions
105966
School study at Schools of Astana
13.10.2014—25.10.2014
29.09.2014 19:00
11.09.2014 09:00
24.10.2014 19:00 |
22.10.2014 19:19 |
24.10.2014 19:00 |
24.10.2014—25.10.2014 |
25.10.2014 18:30 |
26.10.2014 00:00 |
>