“Shipager” Family Health Center” SME on the basis of EM

Teacher: Zhankubayev Bakhyt Bakhytbekovich

Phone: +7 7172 48-12-11, 8701141988, 87055836061

Address: 8 Ryskulov Str.

Reception Office

Roza

72-81-51

T 48-12-14

shipager@bk.ru

Deputy for Treatment and Prevention

Amrina Gulnar Kozhakhmetovna

72-81-49

87016802633

Head of Personnel Department

Taskimbayeva Shaiza Bekbolatovna

48-12-19

87024222066

Registry Office

-

72-81-45, 46, 47