“Municipal Children’s Infectious Diseases Hospital” SME

Teacher: Azhigulov Zhussupbek Kassymbekovich

Phone: +7 7172 259652, 8 701 512 56 43

Address: 16 Ryskulov Str.

Reception Office

Botagoz

259653

gdib@mail.ru

Clinical Deputy

Kenzhebayeva Saule Kenzhetayevna

259654

8 701 416 24 39

Deputy Head Physician for Medical Services Quality Control

Utegenova Roza Bazhenovna

259656

8 701 729 05 62

Deputy forNursing

Markhanova Nadezhda Tleugabylovna

259657

8 777 194 09 54

Head of Personnel Department

   

Inquiries Office