“Specialized House of Child” SMI

Teacher: Zakariyanova Lailya Lukhmanovna

Phone: +7 7172 54-75-16, 87078204623, 87019999031

Address: 19 Manas Str.

Deputy

Seytenova Duriya Karatayevna

54-75-16

87078204623

Reception Office

Akgul

57-11-26

Domrebenka-66@mail.ru

Deputy

Bapayeva Svetlana Khodzhabayevna

57-11-27

8 705 242 37 55

Head of “Nadezhda” Group

Seytenova Duriya Karatayevna

57-11-27

8 701 924 09 18

Head of Personnel Department

Tastanbekova Raushan Sattarkhanovna

56-17-56

8 701 454 85 53

Duty Office

 

54-75-40