“Municipal Polyclinic No. 7” SME on the basis of EM

Teacher: Kuanysheva Aigul Shalabayevna

Phone: 79-36-86

Address: 25, 29 Sh. Kudaiberdyuly Str.

Reception Office

Gulsaya

79-36-23

Emxana7@mail.ru

Clinical Deputy

Mukhambetova Ulzhalgas Medetovna

79-36-92

8 777 7535236

Deputy for Medical Services Quality Control

Abikeyeva Aigul Bagdatovna

79-36-88

87022334515

Deputy for Child’s Health and Gynecology

Tatiyeva Saltanat Zhakenovna

79-36-80

87022334515

Inspector of Personnel Department

Kassenova Tokbala Zhumashevna

79-36-89

87751396214

Registry Office

 

79-36-21,93,94 adults

79-36-83,66 children