“Daulet” Sports Facility” SME

Teacher: Yelzhanov Kuandyk Yeskermessovich

Phone: +7 7172 48-46-24,+7 7172 44-56-50,+7 7172 24-51-45,+7 7172 48-46-15

Address: 6/3 Kabanbai Batyr Ave.

tennis