Name Address Teacher Phone
1 Zoo City 29 Moskow Str. +7 7172 38-35-91, www.zoocity.kz
2 Tsar Zverei 1 Pushkin Str. 8 7075552100, www.vk.com/zooastana
3 Diskus Pet Store 57/2 Abylai Khan Ave. 8 7013202743
4 Beethoven Pet Store 6 Aleksandr Kravtsov Str. +7 7172 40-38-28
5 ZOO Mir 6/2 Karasai Batyr Str. +7 7172 92-55-24, 8 7084252517, www.zoo-world.kz
6 “Vernyi Droog” 15 Tashenov Str.
7 “Dai Lapu” Pet Store 26 Yessenberlin Str. 8 701 7951302
8 ZOO Mir 8 Kazhymukhan Str. +7 7172 25-25-50, 8 708 425-52-50
9 Pitomets Pet Store 33 Bogenbai Batyr Ave. 8 702 484-70-16, +7 7172 31-84-00
10 Akvamagiya Pet Store 30 Kuyshi Dina Str. +7 7172 28-01-27, 8 701 795-71-31
11 Nemo IE 10/6 Barayev Str. +7 7172 20-41-93, +7 7172 22-41-39, www.nemo-astana.kz
12 Kot i Pyos 29/1 Abylai Khan Ave +7 7172 56-12-85
13 V Mire Zhivotnykh Store 17 Seyfullin Str. +7 7172 32-47-21, +7 7172 31-72-88
14 Korolevskaya Sobaka Store 16 Tauyelsizdik Ave.
15 Zoosphera Canine and Feline Center 1/1 Petrov Str., Office 2 +7 7172 34-45-85, www.zoosfera.kz
16 Tovary Dlya Zhivotnykh Samal Micro-District, Building 8 +7 7172 31-51-98
17 Akva Design 1 Yanushkevich Str. 8 701 951-74-97, tritonastana.asiapaqes.kz
18 Akva Mir 22 Zhanaidar Zhirentayev Str.
19 Akvarium 4 К2 S. Seyfullin Str.
20 Akva Design 1/2 Petrov Str. +7 7172 78-04-93
21 Zverinets 3 Yanushkevich Str. 8 775 337-73-28
22 Alem Trade Center Diskus Pet Store 57/1 Abylai Khan Ave. 8 701 320-27-43, 8 705 296-75-09
23 Shapagat Municipal Market 62 Bogenbai Batyr Ave. 8 701 741-54-14
24 Stolichnyi Market 47 Seyfullin Str.
25 Evraziya Trade Center 24 Petrov Str. 8 707 658-04-45
26 Gulzhan TradeCenter 34 Abylai Khan Ave.